Geographonic

Geographonic

261918

Geography | Aardrijkskunde
šŸ‡³šŸ‡± | šŸ‡ŖšŸ‡ŗ | šŸŒ | šŸƒ | ā™»ļø | šŸŒ‹

YouTube | Instagram | Pinterest | Purposegames

 • Joined Jul 26, 2011Offline, here 2 hours ago
Menu

Games by Geographonic

  All Games, Showing 1 - 50

 1. Landen van de Boreale Zone

  Landen van de Boreale Zone

  Geography Brand New
  Point-and-Click with 10 questions
  First published 22 Mar, 2019 - 12 hours ago
  Played 4 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/landen-van-de-boreale-zone

  Landen van de Boreale Zone

  #Nederland, #boreaal, #boreale...

 2. States of the Former Soviet Union

  States of the Former Soviet Union

  Point-and-Click with 17 questions
  First published 14 Mar, 2019 - 1 week ago
  Played 49 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/states-of-the-former-soviet-union

  States of the Former Soviet Union, Soviet, Union ,Russia,...

 3. Elementen van de Islamitische Stad

  Elementen van de Islamitische Stad

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 8 Mar, 2019 - 2 weeks ago
  Played 39 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/elementen-van-de-islamitische-stad

  Elementen van de Islamitische Stad

  stad, islam, islamitis...

 4. Model van een Islamitische stad met Medina

  Model van een Islamitische stad met Medina

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 8 Mar, 2019 - 2 weeks ago
  Played 4 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/model-van-een-islamitische-stad-met-medina

  Model van een Islamitische stad met Medina, Model, Islami...

 5. Topografie van voormalige Sovjetrepublieken

  Topografie van voormalige Sovjetrepublieken

  Point-and-Click with 16 questions
  First published 13 Mar, 2019 - 1 week ago
  Played 6 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/voormalige

  Topografie van voormalige Sovjetrepublieken | oefening vo...

 6. Ediacara levensvormen

  Ediacara levensvormen

  Point-and-Click with 10 questions
  First published 27 Feb, 2019 - 3 weeks ago
  Played 55 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/ediacara-levensvormen

  Ediacara levensvormen, Ediacara, fossiel, fossielen, Edia...

 7. Kratons van Australiƫ

  Kratons van Australiƫ

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 22 Feb, 2019 - 4 weeks ago
  Played 23 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/kratons-van-australie

  Kratons van Australiƫ, KRATON, KRATON, Australiƫ, AARDRIJ...

 8. Geologische Tijdschaal van Australiƫ,

  Geologische Tijdschaal van Australiƫ,

  Point-and-Click with 17 questions
  First published 22 Feb, 2019 - 4 weeks ago
  Played 42 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/geologische-tijdschaal-van-australie

  Geologische Tijdschaal van Australiƫ, Geologische Tijdsch...

 9. Geologische bijzonder locaties van Australiƫ

  Geologische bijzonder locaties van Australiƫ

  Point-and-Click with 16 questions
  First published 22 Feb, 2019 - 4 weeks ago
  Played 32 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/geologische-bijzonder-locaties-van-australie

  Geologische bijzonder locaties van Australiƫ, Geologie, t...

 10. Topografie van Afrika: Fysische kaart

  Topografie van Afrika: Fysische kaart

  Point-and-Click with 35 questions
  First published 19 Feb, 2019 - 1 month ago
  Played 16 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/topografie-van-afrika-fysische-kaart

  Topografie van Afrika: Fysische kaart, Topografie, Afrika...

 11. Verdeling Bodemgebruik Nederland (2017) Quiz

  Verdeling Bodemgebruik Nederland (2017) Quiz

  Shape Game with 7 questions
  First published 18 Feb, 2019 - 1 month ago
  Played 13 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/verdeling-bodemgebruik-nederland-2017

  Verdeling Bodemgebruik Nederland (2017) Verdeling, Bodemg...

 12. Landen van Afrika (Slide Quiz)

  Landen van Afrika (Slide Quiz)

  Slide Quiz with 55 questions
  First published 17 Feb, 2019 - 1 month ago
  Played 98 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/landen-van-afrika-slide-quiz

  Landen van Afrika (Slide Quiz) landen, Afrika, topo, topo...

 13. Archean Greenstone Belts

  Archean Greenstone Belts

  Point-and-Click with 13 questions
  First published 7 Feb, 2019 - 1 month ago
  Played 74 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/archean-greenstone-belts

  Archean Greenstone Belts, Archean ,Greenstone Belts, Gre...

 14. Animals of the Black Forest

  Animals of the Black Forest

  Point-and-Click with 13 questions
  First published 4 Feb, 2019 - 1 month ago
  Played 90 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/animals-of-the-black-forest

  Animals of the Black Forest, animals, Black Forest, Germa...

 15. Cenotes in YucatƔn

  Cenotes in YucatƔn

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 22 Jan, 2019 - 1 month ago
  Played 39 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cenotes-in-yucatan

  cenote, cenotes, YucatƔn, Mexico, karst, verwering, ak,...

 16. Largest shipping container ports in the world

  Largest shipping container ports in the world

  Point-and-Click with 27 questions
  First published 21 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 10 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/largest-shipping-container-ports-in-the-world

  Largest shipping container ports in the world, largest, s...

 17. Supercel

  Supercel

  Point-and-Click with 16 questions
  First published 20 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 7 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/supercel

  Supercel, storm, cumulonimbus, tornado, , aardrijkskunde,...

 18. Continenten op de Geologische Tijdschaal

  Continenten op de Geologische Tijdschaal

  Slide Quiz with 11 questions
  First published 16 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 38 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/continenten-per-tijdschaal

  Continenten op de Geologische Tijdschaal, continent, aard...

 19. Soorten Duinen

  Soorten Duinen

  Point-and-Click with 5 questions
  First published 8 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 67 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/soorten-duinen

  Soorten Duinen, , zandduin, duin, duinen, soorten duinen,...

 20. Infrastructuur op de Noordzee

  Infrastructuur op de Noordzee

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 4 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 10 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/infrastructuur-op-de-noordzee

  Noordzee, infrastructuur, druk, maritiem, platform, olieb...

 21. Solar Cooking

  Solar Cooking

  Point-and-Click with 8 questions
  First published 3 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 10 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/solar-cooking

  Solar Cooking, solar, sun, cooking, cook, , pan, paraboli...

 22. 3 soorten Breuken

  3 soorten Breuken

  Point-and-Click with 6 questions
  First published 3 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 35 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/3-soorten-breuken

  3 soorten Breuken, breuk, breuken, geologie, compressie, ...

 23. Symbolen in de Structurele Geologie

  Symbolen in de Structurele Geologie

  Point-and-Click with 14 questions
  First published 2 Jan, 2019 - 2 months ago
  Played 3 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/symbolen-in-de-structurele-geologie

  Symbolen in de Structurele Geologie, Symbolen, Structurel...

 24. Surtsey-type Eruptie ( freatomagmatisch )

  Surtsey-type Eruptie ( freatomagmatisch )

  Point-and-Click with 11 questions
  First published 27 Dec, 2018 - 2 months ago
  Played 11 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/surtsey-type-eruptie-freatomagmatisch

  Surtsey-type Eruptie, Surtsey-type, Eruptie, Surtsey, vul...

 25. Lawines

  Lawines

  Point-and-Click with 15 questions
  First published 26 Dec, 2018 - 2 months ago
  Played 2 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/lawines

  Plaatlawine, lawine, lawines, sneeuw, Alpen, Skiƫn, winte...

 26. Tsunami's veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen

  Tsunami's veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen

  Point-and-Click with 13 questions
  First published 26 Dec, 2018 - 2 months ago
  Played 2 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/tsunamis-veroorzaakt-door-vulkaanuitbarstingen

  Tsunami's veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen, Tsunami,...

 27. Tsunami's of Volcanic Origin

  Tsunami's of Volcanic Origin

  Point-and-Click with 13 questions
  First published 25 Dec, 2018 - 2 months ago
  Played 53 times
  Liked by 6 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/tsunamis-of-volcanic-origin

  Tsunami's of Volcanic Origin, Tsunami's, Volcanic ,Origin...

 28. Vulkanische Boog

  Vulkanische Boog

  Point-and-Click with 21 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 7 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/vulkanische-boog

  Vulkanische Boog, vulkaan, boog, vulkanish, eilandboog, g...

 29. Cities of England

  Cities of England

  Point-and-Click with 20 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 118 times
  Liked by 4 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cities-of-england-quiz

  Cities of England, Cities , England, Uk, geography, city,...

 30. Volcanic Arc System

  Volcanic Arc System

  Point-and-Click with 21 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 59 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/volcanic-arc-system

  Volcanic Arc System, science, geology, geomorphology, geo...

 31. Physical Map of England

  Physical Map of England

  Point-and-Click with 23 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 30 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/physical-map-of-england

  Physical Map of England, Physical Map , England, england,...

 32. Physical Map of Scotland

  Physical Map of Scotland

  Point-and-Click with 22 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 20 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/physical-map-of-scotland

  Physical Map of Scotland, Physical Map , Scotland, geogra...

 33. Physical Map of wales

  Physical Map of wales

  Point-and-Click with 18 questions
  First published 21 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 21 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/physical-map-of-wales

  Physical Map of wales, Physical Map , wales, Cymru, UK, U...

 34. Physical Map of Northern Ireland

  Physical Map of Northern Ireland

  Point-and-Click with 16 questions
  First published 20 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 30 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/physical-map-of-northern-ireland

  Physical Map of Northern Ireland, Physical Map ,Northern ...

 35. Cities of Northern Ireland

  Cities of Northern Ireland

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 20 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 23 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cities-of-northern-ireland

  Cities of Northern Ireland, NI, Northern Ireland, UK, Uls...

 36. Cities of Wales (Cymru)

  Cities of Wales (Cymru)

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 20 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 46 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cities-of-wales-cymru

  Cities of Wales (Cymru), Wales, Cymru, cities, city, Uk, ...

 37. Cities of Scotland

  Cities of Scotland

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 19 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 38 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cities-of-scotland

  Cities of Scotland, Scotland, Edinburgh, Glasgow, Aberdee...

 38. Cities of Poland

  Cities of Poland

  Point-and-Click with 12 questions
  First published 16 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 96 times
  Liked by 5 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cities-of-poland

  Cities of Poland, warsaw, Białystok, KrakĆ³w, Wroclaw, Po...

 39. Rossby Waves

  Rossby Waves

  Point-and-Click with 4 questions
  First published 15 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 157 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rossby-waves

  Rossby Waves, Rossby Wave, jet, jet stream, stream, strem...

 40. Greenhouse gas emissions by type

  Greenhouse gas emissions by type

  Matching Game with 5 questions
  First published 13 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 4 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/greenhouse-gas-emissions-by-type

  Greenhouse gas emissions by type,Greenhouse gas emissions...

 41. Cratons World Map (shields)

  Cratons World Map (shields)

  Point-and-Click with 17 questions
  First published 9 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 43 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/cratons-world-map

  Cratons World Map, Cratons, African Shield shield, shield...

 42. The Wilson Cycle

  The Wilson Cycle

  Point-and-Click with 17 questions
  First published 9 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 8 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/the-wilson-cycle

  The Wilson Cycle, Wilson Cycle, Wilson, earth, Red Sea, n...

 43. Mantelsleurkracht

  Mantelsleurkracht

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 9 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 8 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/mantelsleurkracht

  Asthenosferische convectiecel, Asthenosferische ,convecti...

 44. Supercontinenten

  Supercontinenten

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 9 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 32 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/supercontinenten

  Supercontinenten, Supercontinent, continent, nederlands,...

 45. Supercontinents

  Supercontinents

  Point-and-Click with 9 questions
  First published 9 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 32 times
  Liked by 2 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/supercontinents

  Supercontinents, Supercontinent, continent, continents, e...

 46. Passieve Marge

  Passieve Marge

  Point-and-Click with 7 questions
  First published 5 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 2 times
  Liked by 1 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/passieve-marge

  Passieve Marge, passief, marge, rift, rift zone, Wilsoncy...

 47. Rifted Passive Margin

  Rifted Passive Margin

  Point-and-Click with 5 questions
  First published 5 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 46 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/rifted-passive-margin

  Rifted Passive Margin, Rift zone, Rifted, Passive Margin,...

 48. Tektonische Platen Wereldkaart

  Tektonische Platen Wereldkaart

  Point-and-Click with 15 questions
  First published 5 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 22 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/tektonische-platen-wereldkaart

  Tektonische Platen Wereldkaart, platen, tektoniek, wereld...

 49. Tectonic plate Boundaries World Map

  Tectonic plate Boundaries World Map

  Point-and-Click with 15 questions
  First published 5 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 67 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/tectonic-plate-boundaries-world-map

  tectonic plate Boundaries World Map, tectonic plate tecto...

 50. Fases van de wilsoncylus

  Fases van de wilsoncylus

  Point-and-Click with 5 questions
  First published 5 Dec, 2018 - 3 months ago
  Played 16 times
  Liked by 3 users
  Link to game: https://www.purposegames.com/game/fases-van-de-wilsoncylus

  De Wilsoncyclus, Wilson, cyclus, plataentektoniek, tekton...