100 JLPT N5 Kanji ~ JapanesePod101

a playlist by Vampnado
161 plays

too few (you: not rated)

安 一 飲 右 雨 駅 円 火 花 下 何 外 学 間 気 九 休 魚 金 空
月 見 言 古 五 後 午 語 校 口 行 高 国 今 左 三 山 四 子 耳
時 七 車 社 手 週 十 出 書 女 小 少 上 食 新 人 水 生 西 川
千 先 前 足 多 大 男 中 長 天 店 電 土 東 道 読 南 ニ 日 入
年 買 白 八 半 百 父 分 聞 母 北 木 本 毎 六 名 目 友 話 立

JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #1
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #1 by Vampnado 111 plays 20p Shape Quiz
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #2
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #2 by Vampnado 105 plays 20p Shape Quiz
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #3
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #3 by Vampnado 103 plays 20p Shape Quiz
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #4
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #4 by Vampnado 105 plays 20p Shape Quiz
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #5
JPOD101 ~ 20 N5 Kanji ~ #5 by Vampnado 103 plays 20p Shape Quiz

Quick Facts

Creator
Games
5
Plays
161
Category

Actions

Tags

Playlist Highscores (3 registered players)
MemberCompl.ScoreTimeDate
1 Sam in Tokyo 5 of 5 100% 1:38.1 m. 11 Dec, '21
2 Vampnado 5 of 5 100% 2:17.5 m. 11 Dec, '21
3 The Lego Batman 5 of 5 100% 3:15.0 m. 30 Jan, '22
 
 
 
 
 

Games by same creator

Kanji Draw ~ Level 39
Kanji Draw ~ Level 3912p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 8
Kanji Draw ~ Level 812p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 65
Kanji Draw ~ Level 6512p Image Quiz