125 JLPT N3 Kanji ~ JapanesePod101

a playlist by Vampnado
201 plays

too few (you: not rated)

与 両 予 争 互 亡 交 他 付 件 任 伝 似 位 余 例 供 係 信 倒 候 値 偉 側 偶
備 優 全 共 具 内 冷 光 列 初 判 利 到 制 刻 割 加 助 努 労 務 勝 勤 化 単
危 原 参 反 収 取 受 号 向 君 否 吸 吹 告 呼 命 和 商 喜 回 因 困 園 在 報
増 変 夢 夫 失 妻 娘 婚 婦 存 宅 守 完 官 定 実 客 害 容 宿 寄 富 寝 察 対
局 居 差 師 席 常 平 幸 幾 座 庭 式 当 形 役 彼 徒 得 御 必 忘 忙 念 怒 怖

JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #1
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #1 by Vampnado 228 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #2
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #2 by Vampnado 161 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #3
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #3 by Vampnado 168 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #4
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #4 by Vampnado 160 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #5
JPOD101 ~ 25 N3 Kanji ~ #5 by Vampnado 143 plays 25p Shape Quiz

Quick Facts

Creator
Games
5
Plays
201
Category

Actions

Tags

Playlist Highscores (3 registered players)
MemberCompl.ScoreTimeDate
1 Vampnado 5 of 5 100% 2:20.1 m. 24 Nov, '21
2 The Lego Batman 5 of 5 100% 3:35.4 m. 12 Feb, '22
3 Sam in Tokyo 1 of 5 100% 0:48.4 m. 10 Feb, '22
 
 
 
 
 

Games by same creator

Kanji Draw ~ Level 16
Kanji Draw ~ Level 1612p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 91
Kanji Draw ~ Level 9112p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 11
Kanji Draw ~ Level 1112p Image Quiz