176 JLPT N4 Kanji ~ JapanesePod101

a playlist by Vampnado
269 plays

too few (you: not rated)

春 夏 秋 冬 去 曜 朝 昼 夕 夜 色 茶 赤 銀 青 黒 肉 菜 飯 味 兄 弟 姉 妹 私
自 親 族 者 犬 鳥 体 声 心 死 頭 顔 首 元 写 真 映 画 歌 音 楽 正 低 同 太
好 寒 暑 広 弱 強 悪 明 暗 有 短 重 軽 近 遠 室 家 屋 館 病 院 薬 世 界 光
地 林 森 池 洋 海 野 風 京 区 所 村 町 県 都 堂 場 市 勉 問 題 質 漢 字 文
理 研 究 答 英 試 験 工 品 物 員 売 服 図 方 旅 発 乗 住 作 使 借 切 別 動
合 始 帰 建 引 待 思 急 持 教 止 歩 洗 着 知 終 習 考 貸 走 起 転 送 通 進
運 開 集 説 仕 働 医 台 度 計 以 料 業 便 公 注 不 主 事 代 意 民 特 産 用 紙

JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #1
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #1 by Vampnado 118 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #2
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #2 by Vampnado 121 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #3
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #3 by Vampnado 119 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #4
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #4 by Vampnado 111 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #5
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #5 by Vampnado 117 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #6
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #6 by Vampnado 160 plays 25p Shape Quiz
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #7
JPOD101 ~ 25 N4 Kanji ~ #7 by Vampnado 131 plays 26p Shape Quiz

Quick Facts

Creator
Games
7
Plays
269
Category

Actions

Tags

Playlist Highscores (3 registered players)
MemberCompl.ScoreTimeDate
1 Sam in Tokyo 7 of 7 100% 3:52.6 m. 2 Jan, '22
2 Vampnado 7 of 7 100% 4:29.4 m. 1 Dec, '21
3 The Lego Batman 7 of 7 100% 4:42.7 m. 2 Feb, '22
 
 
 
 
 

Games by same creator

Kanji Draw ~ Level 59
Kanji Draw ~ Level 5912p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 44
Kanji Draw ~ Level 4412p Image Quiz
Kanji Draw ~ Level 39
Kanji Draw ~ Level 3912p Image Quiz